Багш боловсролын хөрвөх хөтөлбөр

 

БАГШ БОЛОВСРОЛЫН ХӨРВӨХ ХӨТӨЛБӨРТ ЭЛСЭХ
Багш бус мэргэжлээс багшид хөрвөх
Элсэгчдэд тавих шаардлага:
•      Тухайн мэргэжлийн бакалаврын зэрэгтэй байх /физикчээс физикийн багшид, математикчаас математикийн багшид хөрвөх г.м/
•      Мэргэжлийн хичээлийн дүйцүүлсэн кредит нь мэргэжлийн хичээлийн нийт кредитийн 50%-иас дээш байх
•       Дүйцүүлсэн хичээлүүдийн голч дүн 2.5 болон түүнээс дээш байх
Мэргэжлийн өөр чиглэлээр багшаас багшид хөрвөх
Элсэгчдэд тавих шаардлага:
•       Багш боловсролын бакалаврын зэрэгтэй
•       Дүйцүүлсэн хичээлүүдийн голч дүн 2.5 болон түүнээс дээш байх