Багш боловсролын үндсэн хөтөлбөрт шууд элсэх

 
БАГШ БОЛОВСРОЛЫН ҮНДСЭН ХӨТӨЛБӨРТ ШУУД ЭЛСЭХ
Элсэгчдэд тавих шаардлага:
•       Бакалаврын зэрэгтэй
•       Дүйцүүлсэн хичээлүүдийн голч дүн 2.5 болон түүнээс дээш байх
Тодорхой чиглэл/мэргэжлээр хөрвөх хүсэлт гаргасан хүмүүсийн өргөдлийг улирал тус бүр эхлэхээс 10 хоногийн (15-25Л/Ш; 15-25/ХН) өмнө жилд 2 удаа тухайн бүрэлдэхүүний сургуулийн Хөтөлбөрийн алба хүлээж авч бүртгэнэ.
БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ:
1.    Бакалаврын диплом /эх хувь болон баталгаажуулсан хуулбар/
2.    Иргэний үнэмлэхний баталгаажуулсан хуулбар
3.    Цээж зураг /3 хувь/
4.    Ажлын газрын тодорхойлолт
5.    Өргөдөл