Төгсөлтийн шалгалтын журам

шалгалтын журам

ҮНДЭСНИЙ БИЕИЙН ТАМИРЫН ДЭЭД СУРГУУЛИЙН ТӨГСӨЛТИЙН ШАЛГАЛТЫН ЖУРАМ

Энэ журмаар үндэсний биеийн тамирын дээд сургуулийн бакалаврын шатны сургалтын төгсөлтийн шалгалтыг зохион байгуулж явуулахтай холбогдсон үйл ажиллагааг зохицуулна.

•           Төгсөлтийн шалгалтыг “Төгсөлтийн шалгалтын улсын комисс” зохион байгуулж явуулна. Уг комиссыг захирлын тушаалаар батална.
•           Төгсөлтийн шалгалтын комиссын нарийн бичгийн даргыг захиргаанаас томилно.
•           Комисс нь нарийн бичгийн даргаас гадна 5-10 хүнтэй байх ба төгсөгчдийн тоо онцлог зэргийг харгалзан бүрэлдэхүүний тоо, орлогч даргатай байх эсэхийг захиргаа тогтоож болно.
•           Сургалтын төлөвлөгөөнд заагдсан бүх хичээлийн кредитийг судалсан оюутан төгсөлтийн шалгалтанд орох эрхтэй. Шалгалтанд орох оюутны нэрс захирлын тушаалаар батлагдана.
•           Төгсөлтийн шалгалтын агуулгыг тусгасан чиглэл, асуултыг мэргэжлийн багш нар боловсруулж шалгалт авахаас 45-аас доошгүй хоногийн өмнө оюутнуудад танилцуулна.
Шалгалтанд зориулсан тойм лекцийн сургалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан цагийн хэмжээнд багтаан харъяалах тэнхмээс зохион байгуулна.
•           Төгсөлтийн шалгалтын хуваарийг шалгалт эхлэхээс 1 сарын өмнө сургуулийн захирлын тушаалаар батална.
•           Төгсөлтийн шалгалтыг комиссын нийт гишүүдийн 2/3-с доошгүй ирцтэйгээр авна. Комиссын гишүүдийн ирцийг нарийн бичгийн дарга бүртгэнэ.
•           Төгсөлтийн шалгалтыг комиссын нээлттэй хуралдаанаар хэлэлцэж, үнэлгээ явуулах үед хаалттай явуулна. Үнэлгээг комиссын хурлын протокол гарсан дариуд албан ёсоор мэдэгдэнэ.
•           Төгсөлтийн шалгалтын комиссын гишүүд шалгалт өгч буй оюутан бүрийн үнэлгээг тус тусдаа тавьж, хамтран хэлэлцээд ерөнхий, дундаж үнэлгээг гаргана.
•           Төгсөлтийн шалгалтанд оюутны мэдлэгийг Онц, Сайн, Дунд, Муу гэсэн үнэлгээгээр үнэлнэ.
•           Төгсөлтийн шалгалтаа амжилттай өгсөн оюутанд захирлын тушаал гарган түүнийг үндэслэн мэргэжлийн диплом, энгэрийн тэмдэг олгоно.
•           Төгсөлтийн шалгалтын комиссын нарийн бичгийн дарга шалгалт дууссаны дараа тайлан бичиж сургуулийн архивд хүлээлгэн өгнө.

Төгсөлтийн шалгалтын журам

ҮНДЭСНИЙ БИЕИЙН ТАМИРЫН ДЭЭД СУРГУУЛИЙН ТӨГСӨЛТИЙН ШАЛГАЛТЫН ЖУРАМ

Энэ журмаар үндэсний биеийн тамирын дээд сургуулийн бакалаврын шатны сургалтын төгсөлтийн шалгалтыг зохион байгуулж явуулахтай холбогдсон үйл ажиллагааг зохицуулна.

 • Төгсөлтийн шалгалтыг “Төгсөлтийн шалгалтын улсын комисс” зохион байгуулж явуулна. Уг комиссыг захирлын тушаалаар батална.
 • Төгсөлтийн шалгалтын комиссын нарийн бичгийн даргыг захиргаанаас томилно.
 • Комисс нь нарийн бичгийн даргаас гадна 5-10 хүнтэй байх ба төгсөгчдийн тоо онцлог зэргийг харгалзан бүрэлдэхүүний тоо, орлогч даргатай байх эсэхийг захиргаа тогтоож болно.
 • Сургалтын төлөвлөгөөнд заагдсан бүх хичээлийн кредитийг судалсан оюутан төгсөлтийн шалгалтанд орох эрхтэй. Шалгалтанд орох оюутны нэрс захирлын тушаалаар батлагдана.
 • Төгсөлтийн шалгалтын агуулгыг тусгасан чиглэл, асуултыг мэргэжлийн багш нар боловсруулж шалгалт авахаас 45-аас доошгүй хоногийн өмнө оюутнуудад танилцуулна. 
 • Шалгалтанд зориулсан тойм лекцийн сургалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан цагийн хэмжээнд багтаан харъяалах тэнхмээс зохион байгуулна.
 • Төгсөлтийн шалгалтын хуваарийг шалгалт эхлэхээс 1 сарын өмнө сургуулийн захирлын тушаалаар батална.
 • Төгсөлтийн шалгалтыг комиссын нийт гишүүдийн 2/3-с доошгүй ирцтэйгээр авна. Комиссын гишүүдийн ирцийг нарийн бичгийн дарга бүртгэнэ.
 • Төгсөлтийн шалгалтыг комиссын нээлттэй хуралдаанаар хэлэлцэж, үнэлгээ явуулах үед хаалттай явуулна. Үнэлгээг комиссын хурлын протокол гарсан дариуд албан ёсоор мэдэгдэнэ.
 • Төгсөлтийн шалгалтын комиссын гишүүд шалгалт өгч буй оюутан бүрийн үнэлгээг тус тусдаа тавьж, хамтран хэлэлцээд ерөнхий, дундаж үнэлгээг гаргана.
 • Төгсөлтийн шалгалтанд оюутны мэдлэгийг Онц, Сайн, Дунд, Муу гэсэн үнэлгээгээр үнэлнэ.
 • Төгсөлтийн шалгалтаа амжилттай өгсөн оюутанд захирлын тушаал гарган түүнийг үндэслэн мэргэжлийн диплом, энгэрийн тэмдэг олгоно.
 • Төгсөлтийн шалгалтын комиссын нарийн бичгийн дарга шалгалт дууссаны дараа тайлан бичиж сургуулийн архивд хүлээлгэн өгнө.