Багш боловсролын хөрвөх хөтөлбөр

2017/10/18

БАГШ БОЛОВСРОЛЫН ХӨРВӨХ ХӨТӨЛБӨРТ ЭЛСЭХ

Багш бус мэргэжлээс багшид хөрвөх

Элсэгчдэд тавих шаардлага:

      Тухайн мэргэжлийн бакалаврын зэрэгтэй байх /физикчээс физикийн багшид, математикчаас математикийн багшид хөрвөх г.м/

      Мэргэжлийн хичээлийн дүйцүүлсэн кредит нь мэргэжлийн хичээлийн нийт кредитийн 50%-иас дээш байх

       Дүйцүүлсэн хичээлүүдийн голч дүн 2.5 болон түүнээс дээш байх

Мэргэжлийн өөр чиглэлээр багшаас багшид хөрвөх

Элсэгчдэд тавих шаардлага:

       Багш боловсролын бакалаврын зэрэгтэй

       Дүйцүүлсэн хичээлүүдийн голч дүн 2.5 болон түүнээс дээш байх

Close
Close