Хичээлийн байранд мөрдөх журам

Хичээлийн байранд мөрдөх журам
2016/12/28

Нэг.Баримтлах журам
Хичээлийн байрны дэгийг зөрчигчдөд нийтээр шаардлага тавьж ажиллахыг хамт олон ба хувь хүний үүрэг гэж үзнэ. Хичээлийн байранд дараах зүйлийг хориглоно.
1.    Хичээллэж байгаа анги, танхимд малгай, гадуур хувцастай явахгүй байх.
2.    Оюутнууд хичээл эхлэхээс 10 минутын өмнө ирж, хичээлийн бэлтгэлээ хангасан байх шаардлагатай. 
3  Хичээлийн хуваарьт өрөө байрыг дур мэдэн солих, зориулалтын бусаар ашиглах
4.    Хууль ёс, нийгмийн дэг журам, сургуулийн үйл ажиллагааны дотоод журам зөрчих, сургалтын, шинжлэх ухааны үзэл баримтлалын эсрэг чиглэсэн элдэв сурталчилгаа явуулах
5.    Хичээлийн бусад үед нөлөөлөхүйцээр чанга ярих, үймж шуугих, гүйх, дуу хөгжим ажиллуулах
6.    Зориулалтын бус газар хог хаях, цонхны тавцан дээр гарч суух, шатан дээр бөөгнөрч зогсох, байрны хана, хаалга, ширээ, цонх, эд хогшил дээр элдэв зүйл эрээчих, эд хогшил, тоног төхөөрөмж, ном сурах бичиг, үзүүлэнг гамгүй эдэлж гэмтээх, сургуулийн захиргаа, эд хариуцагчийн зөвшөөрөлгүйгээр анги танхим, хичээлийн байрнаас эд хөрөнгө шилжүүлэн зөөх, авч гарах
7.    Захиргааны зөвшөөрөлгүйгээр хичээлийн байранд улстөрийн жагсаал цуглаан зохион байгуулах
8.    Цонх, салхивч, усны цорго онгорхой орхихгүй байх
9.      Согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэх. зориулалтын бус газар тамхи татах, согтуугаар хичээлийн байранд нэвтрэн орохгүй байх
10.    Хичээлийн байранд зөвшөөрөгдсөнөөс бусад газарт худалдаа, үйлчилгээ хийхийг хориглоно.
11.    Багш, ажилтан, оюутан сургуулийн хичээлийн байранд орохдоо үнэмлэх, нэвтрэх бичиг баримтаа жижүүрт шалгуулна. Гадны хүнийг уулзах гэсэн хүний зөвшөөрлөөр оруулна.
12.    Ажил, хичээлгүй байгаа үед багш, ажилтан бүр хичээлийн байр, анги, ганхим, лабораторийн
техникийн ба галын аюулгүй байдлыг шалган /тандаж/ түлхүүрийг хичээлийн байрны жижүүрт
хүлээлгэж өгнө.
Хичээлийн байранд гарсан аливаа осол зөрчлийг мэдсэн хүн бүхэн жижүүрт мэдэгдэж байх
уүрэгтэй.

Цааш
Close
Close