Эрхэм зорилго

Дэлхийн спортын чиг хандлага, Үндэсний спортын өв уламжлал, нийгмийн шинэ харилцааны үеийн боловсрол, биеийн тамир, спорт, эрүүл мэндийн хэрэгцээнд нийцсэн хөрвөх чадвар бүхий мэргэжилтэн бэлтгэх таатай орчин бүрдүүлж нийгэмд үйлчлэхэд оршино.